Home

XSDT6X36, Kết quả Xổ số Điện toán 6x36 Thứ 3 ngày 18-01-2022

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 15-01-2022

Bộ số thứ nhất 11
Bộ số thứ hai 18
Bộ số thứ ba 19
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 34

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 12-01-2022

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 34

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 08-01-2022

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 05-01-2022

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 30
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 01-01-2022

Bộ số thứ nhất 09
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 29-12-2021

Bộ số thứ nhất 09
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 14
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 34

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 25-12-2021

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 17
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 29

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 22-12-2021

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 14
Bộ số thứ năm 17
Bộ số thứ sáu 34