Home

XSDT6X36, Kết quả Xổ số Điện toán 6x36 Chủ nhật ngày 19-09-2021

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 24-07-2021

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 18
Bộ số thứ sáu 20

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 21-07-2021

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 17-07-2021

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 22
Bộ số thứ ba 24
Bộ số thứ tư 26
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 32

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 14-07-2021

Bộ số thứ nhất 09
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 28
Bộ số thứ tư 34
Bộ số thứ năm 35
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 10-07-2021

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 29
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 34

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 07-07-2021

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 32

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 03-07-2021

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 28
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 36

Xổ số Điện toán 6x36: ngày 30-06-2021

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 19
Bộ số thứ sáu 34